கவிதை – 1 (With English Translation)

தினந்தோறும் கதிரவனை பார்த்து ஒரு முறை நகை ,


ஏனெனில் தற்பொழுது ஒருவரும் இல்லை , நம்பிக்கையை ஒருபோதும் இழந்துவிடாதே ,

அதுவே உன்னுடைய பிரியா நண்பன் , கண்ணீர் சிந்தும்முன் சுற்றியுள்ள தோழர்களைக் காணு ,


கீழே விழும்போதும் சுற்றி பார் ,


அருகில் அமர்ந்து கண்களைத் துடைக்கும் தெய்வங்கள் உடன் மட்டும் இரு ,


அன்பை வஞ்சனை செய்யாதே ,


எப்பொழுதும் உதவி செய்து இகழ்ச்சி பெறு , பிடித்ததை செய் ,


நினைத்ததை செய் ,


ஒருபோதும் உன் உயிரை நீயே எடுத்துவிடாதே ,


அது ஆண்டவனின் உரிமை மட்டுமே.

Translation :

Smile at the Sun rays because we have no one else to smile at,
Don’t lose hope now , It’s your lifelong best friend ,
When you shed tears , look around ,
Don’t compromise on people who are with you at that moment ,
Don’t hesitate to love , and don’t hesitate to lend a hand , that’ll give you a genuine smile,
Do what you love, do what you think ,
But don’take your own life ,
Because only the Almighty has got that right.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

SUDARSHAN PALIWAL

Here you will get blogs from different topics

Indianmomjournal

An Indian parenting and motherhood blog

Random Specific Thoughts

~A Dream In The Making~

Journey Through My Perspectives

Govind Vijayakumar Nair

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

Rambles of a Poethead

Lizzy's Poetry

Pcn_HomeChef

A dentist who loves to cook…

Stories Matter

'No story lives unless someone wants to listen' JK Rowling

OUS Magazine

empower. explore. evolve.

Perks of Being A Procrastinator

Keep calm and read the inner workings of a cynical genius

Sharon's Iconic Travel Photography Blog

Looking for the unique and quintessential in a location.

Cozy Quiet Corner

To Let The Words Flow..

Aalia Mehreen Ahmed

26. MBA graduate. Self-proclaimed bibliophile. Cricket, chai, and superheroes get me excited. When I was in the eighth grade, my English teacher told me ''You write beautifully but you write too much!''. That was the day I met my arch-nemesis: word limit. I eventually lost a couple of marks because of it. That was also the day I decided I wanted to write (not quite sure about what though!) for as long as I lived...

My Short Stories

Sundaram Chauhan

Now Showing NZ

Pop Culture Down Under

Top Tamil Talk

Tamil Society & Culture

Rolling Backwards

Living with disability, using personal experience for social change

Kim's Magic

Explore my magical world and be a part of it too! I express deep desires and magical things going on in our magical world

A Short Scientist

Bringing Science to Everyone

Holiday Royal Way

Travel for Fun and Adventure

Artpsycho

So artsy, it drives you crazy.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: